ˆ

Akty prawne

Drukuj informacjęAkt prawny: XXXVIII.260.2017

Szczegóły informacji

XXXVIII.260.2017

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: Sesja XXXVIII

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2017-12-28

Data podjęcia/podpisania: 2017-12-28

Tytuł aktu:

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Pszczew na 2018 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit „i” oraz pkt 10, art. 61 ust.2 ustawy z dnia    8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz.1875)  oraz art. 94 ust 1, art.211, art.212,  art. 214, art.215, art.216, art. 217 ust.1, art.218, art.220 ust.1, art. 221,  art. 222 ust.1, ust.2 pkt.1 i ust.3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust.1, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
Rada Gminy uchwala co następuje:
 

Treść:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie    24.330.349,00 zł,  w tym:
1. dochody bieżące    20.397.678,00 zł,
2. dochody majątkowe    3.932.671,00 zł. określone zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie 30.151.853,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 19.011.906,87zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie    12.369.464,87 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone    7.396.875,00 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych    4.972.589,87 zł,
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące    1.204.455,00 zł,
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych    5.268.637,00 zł,
4) wydatki na obsługę długu publicznego    100.000,00 zł.
5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3    69.350,00 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 11.139.946,19 zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.139.946,19 zł.
§ 3.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5.821.504,06 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów oraz wolnymi środkami.
2. Ustala się przychody w kwocie 6.710.504,06 zł oraz rozchody w kwocie 889.000 zł, zgodnie  z załącznikiem nr 3.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku  przejściowego deficytu  w kwocie 1.000.000 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 4.899.548,06 zł.
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 400.451,94 zł
§ 4. Tworzy się rezerwy budżetu:
1. ogólną w kwocie    120.000,00 zł;
2. celową na zadanie własne w zakresie zarządzania kryzysowego w kwocie    60.000,00 zł.
§ 5. Dochody i wydatki obejmują:
1. Dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 80.000,00 zł na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz  wydatki w kwocie 5.000,00zł na realizację zadań określonych w gminnym programie  przeciwdziałania narkomani.
2. Dochody i wydatki w kwocie 5.097.891,00zł na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
3. Dochody i wydatki w kwocie 1.000,00zł na zadania realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
4. Dochody i wydatki w kwocie 10.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
5. Dochody w kwocie 380.000,00zł i wydatki w kwocie 448.997,00zł na realizację zadań związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie                        z załącznikiem nr 5 do uchwały.
§ 7. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują wydatki jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 275.600,06 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
§ 8. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie                z załącznikiem nr 7 do uchwały.
§ 9. Ustala się plan dochodów rachunków jednostek oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
§ 10. Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) zaciągania  kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000zł,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań na  łączną kwotę 500.000 zł,
3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty  100.000 zł,
5) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu,
7) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki w obrębie jednego rozdziału klasyfikacji budżetowej, za wyjątkiem wydatków na uposażenia,  wynagrodzenia i składek od nich naliczonych,
8) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku 2018 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy  na łączną kwotę 200.000 zł.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2018-01-09 09:26:16
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-09 09:30:02
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-06-14 13:56:42
Artykuł był wyświetlony: 227 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu