ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 5/2017

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie

Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2017-10-20

Ogłoszono dnia: 2017-10-20 przez Wójt Gminy Pszczew

Termin składania dokumentów: 2017-11-20 15:00:00

Nr ogłoszenia: 5/2017

Zlecający: Wójt Gminy Pszczew

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku;
Oświadczenie kandydata
 1. wykształcenie wyższe magisterskie;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy wynikający z zatrudnienia albo okresów wliczanych do zatrudnienia w zakresie uprawnień pracowniczych;
Kserokopie właściwych dokumentów (dyplomów, świadectw pracy, zaświadczeń itp.) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kandydata
 1. przedłożenie autorskiego opracowania pn.” Koncepcja funkcjonowania i rozwoju Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie”, która powinna zawierać w szczególności:
1/ propozycję rozwoju , w tym istniejących oraz nowych form działania placówki,
2/ koncepcję współpracy GOK z podmiotami zewnętrznymi,
3/ prognozę kosztów oraz wskazanie źródeł finansowania GOK z uwzględnieniem przychodów własnych i środków zewnętrznych;
W formie pisemnej
 1. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury oraz zasad ich finansowania;
 
Znajomość przepisów zostanie zweryfikowana przez komisję konkursową podczas bezpośredniej rozmowy z kandydatem
 
 
b. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z Unii Europejskiej;
 2. znajomość głównych założeń aktów prawnych : ustawy o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeksu pracy, ustawy prawo zamówień publicznych;
 3. znajomość uwarunkowań i specyfiki kulturalno – społecznej Gminy Pszczew.
 
Wymagania niniejsze zostaną zweryfikowana przez komisję Konkursową podczas bezpośredniej rozmowy z kandydatem

V. Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przystąpienie do konkursu zawierający imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu kandydata oraz zwięzłe umotywowanie zgłoszenia swojej kandydatury.
 2. Życiorys zawodowy (CV) podpisany przez kandydata.
 3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Pisemna autorska „ Koncepcja funkcjonowania i rozwoju  Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie”.
 5. Dokumenty poświadczające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt. I ogłoszenia.
 6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Inne dokumenty potwierdzające przydatność kandydata do pełnienia funkcji (opinie, referencje itp.).
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2017-11-20 15:00:00
b. Sposób:
Wniosek o przystąpienie do konkursu wraz z załączonymi dokumentami należy składać w terminie do 20 listopada 2017 roku do godz. 15,00 osobiście w siedzibie Urzędu - Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, w sekretariacie (pokój Nr 9) , w zamkniętej i opisanej kopercie : „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie”, lub pocztą na adres Urzędu , z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie”.
Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrzone.
 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Informacje o warunkach organizacyjno- finansowych instytucji kultury będą dostępne w Gminnym Ośrodku Kultury w Pszczewie ul. Poznańska 27 w godzinach urzędowania placówki.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Pszczew odrębnym zarządzeniem.
 3. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach : I etap – sprawdzenie ofert pod względem spełnienia warunków określonych w ogłoszeniu o konkursie i II etap - rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata.
 4. O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie telefonicznie lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty.
 5. Dyrektora GOK powołuje się na okres 4 lat, w pełnym wymiarze czasu pracy.
 6. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
 7. Przewidywany termin rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 30 listopada 2017 roku.
 8. Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Pszczew – www.pszczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew i Gminnego Ośrodka Kultury w Pszczewie.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Pszczew Data wytworzenia informacji: 2017-10-20 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Pszczew Data wprowadzenia do BIP 2017-10-20 14:33:42
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-10-20 14:34:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-11-29 18:14:16
Artykuł był wyświetlony: 1127 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu