ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2018

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych

Miejsce pracy: Urząd Gminy w Pszczewie

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: -

Data udostępnienia: 2018-01-05

Ogłoszono dnia: 2018-01-05 przez Wójt Gminy Pszczew

Termin składania dokumentów: 2018-01-15 17:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2018

Zlecający: Wójt Gminy Pszczew

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
2/ pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 
    przestępstwo skarbowe,
4/ nieposzlakowana opinia,
5/ stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym wyżej stanowisku,
6/ wykształcenie  wyższe magisterskie, preferowane ekonomiczne, administracyjne lub prawne oraz trzyletni staż pracy.
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
1/ doświadczenie zawodowe w administracji,
2/  znajomość przepisów dotyczących spraw podatkowych, w szczególności:
 • ustaw: o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, o podatku leśnym, o podatku od środków transportowych,
 • ustawy  - Ordynacja podatkowa.
3/ biegłość w posługiwaniu się narzędziami informatycznymi oraz umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 
 1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości, zawierającej dane o podatnikach i przedmiotach opodatkowania, w szczególności wynikające ze składanych informacji i deklaracji.
 2. Wykonywanie prac związanych z terminowym wymiarem należności.
 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z udzieleniem ulg i umorzeń zaległości podatkowych.
 4. Przygotowywanie decyzji:
  • w sprawach odroczenia i rozkładania na raty zobowiązań podatkowych,
  • zwolnień od podatku od gruntów nabytych przez właścicieli gospodarstw rolnych,
  • w sprawie ulg inwestycyjnych.
 5. Sporządzanie sprawozdań, w tym dla UOKiK.
 6. Przeprowadzanie kontroli podatkowych.
 7. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 8. Realizacja zadań ciążących na gminie wynikających z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 9.  Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy w sprawach polityki podatkowej w gminie.
 10. Przygotowywanie danych do planów finansowych w zakresie dochodów.
 11. Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez kierownika referatu.
 12. Doskonalenie swoich kwalifikacji poprzez uczestniczenie w szkoleniach, samokształcenie poprzez zapoznawanie się z przepisami prawa dotyczącymi stanowiska pracy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Kryteria oceny:
1/ przygotowanie merytoryczne,
2/ zebrane materiały dokumentujące praktykę zawodową,
3/ treść i poprawność wypowiedzi,
4/ komunikatywność,
5/ umiejętność autoprezentacji.

V. Wymagane dokumenty:

Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia następujących dokumentów:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum vitae,
3) kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu,
5) kserokopie dyplomów /świadectw potwierdzających wykształcenie,
6) kserokopie zaświadczeń /dyplomów o ukończonych kursach, szkoleniach,
7) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenia kandydata: o nieposzlakowanej opinii, o stanie zdrowia pozwalającym na
zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, o nie prowadzeniu działalności gospodarczej
bądź o profilu prowadzenia takiej działalności,
9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji niniejszego procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922 ).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2018-01-15 17:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do 15 stycznia 2018 roku do godz. 17.30   osobiście w siedzibie Urzędu  - Urząd Gminy Pszczew ul. Rynek 13,  66-330 Pszczew, w sekretariacie (pokój Nr 9) , w zamkniętej i opisanej kopercie : „Nabór – podatki i opłaty lokalne” lub pocztą na adres Urzędu , z dopiskiem na kopercie: „Nabór – podatki i opłaty lokalne”. 
Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrzone.
Kandydaci zakwalifikowani do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni indywidualnie o jego miejscu i terminie.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.bip.pszczew.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pszczew ul. Rynek 13.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Wójt Gminy Pszczew Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wójt Gminy Pszczew Data wprowadzenia do BIP 2018-01-05 12:04:56
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 12:06:59
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-26 13:32:18
Artykuł był wyświetlony: 1267 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu