ˆ

Zamówienia publiczne

Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy na świadczenie usług publicznych na Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew

Szczegóły informacji

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy na świadczenie usług publicznych na Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew

Status: w toku

Tryb: otwarty

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Pszczew

Finansowanie: 2018

Nr TED: 2016/S 241-439939

Termin składania ofert / wniosków: 2017-12-28 12:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-12-28 12:15:00

Ogłoszono dnia: 2016-12-15 przez Waldemar Górczyński

Treść:

14/12/2016    S241    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 
Polska-Pszczew: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego
2016/S 241-439939
Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
Rozporządzenia nr 1370/2007
Sekcja I: Właściwy organ
I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Gmina Pszczew
ul. Rynek 13
Punkt kontaktowy: Urząd Gminy Pszczew, ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew
Osoba do kontaktów: Krystian Grabowski
66-330 Pszczew
Polska
Tel.: +48 957492345
E-mail: ug@pszczew.pl
Faks: +48 957492312
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.bip.pszczew.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: administracja samorządowa
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu:
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew.
II.1.2)Rodzaj zamówienia, dziedzina(-y), której(-ych) dotyczą usługi transportu publicznego
Kategoria usług: nr T-05: Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznegoGłówne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Publiczny transport zbiorowy (autobusowy).
Kod NUTS PL431
II.1.3)Krótki opis zamówienia
Świadczenie usług w zakresie gminnego zbiorowego transportu użyteczności publicznej w Gminie Pszczew (przewozy autobusowe) na liniach: Pszczew – Stołuń, Pszczew – Janowo, Pszczew – Świechocin, Pszczew – Nowe Gorzycko, Pszczew – Borowy Młyn, Pszczew – Brzeźno.
II.1.4)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
60112000
II.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa: nie
II.2)Ilość i/lub wartość usług:
II.3)Planowana data rozpoczęcia i czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie: 1.1.2018
Okres w miesiącach: 24 (od udzielenia zamówienia)
II.4)Krótki opis rodzaju i zakresu robót budowlanych
Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny:
IV.3.2)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
 
IV.3.3)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
1.1.2018
IV.3.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.3.5)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.6)Warunki otwarcia ofert
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje dodatkowe:
VI.2)Procedury odwoławcze
VI.2.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.2.2)Składanie odwołań
VI.2.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.3)Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12.12.2016
                                   Wójt Gminy Pszczew
                                  /-/ Waldemar Górczyński
 
3/ Tablica UG Pszczew

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Pszczew
Osoba, która wytworzyla informację: Waldemar Górczyński Data wytworzenia informacji: 2016-12-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Krystian Grabowski Data wprowadzenia do BIP 2016-12-15 12:35:29
Wprowadził informację do BIP: Krystian Grabowski Data udostępnienia informacji: 2016-12-15 13:20:07
Osoba, która zmieniła informację: Krystian Grabowski Data ostatniej zmiany: 2016-12-15 13:20:06
Artykuł był wyświetlony: 3832 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Pszczewie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu